II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Współczesne wyzwania gerontologii – podejście holistyczne”

O konferencji


Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Współczesne wyzwania gerontologii – podejście holistyczne”
(Krzyżowa, 24 maja 2017 r.)


Ze względu na duże zainteresowanie konferencją Komitet Organizacyjny postanawia przedłużyć termin rejestracji uczestników do dnia 10.05.2017r.

Konferencja ta jest cyklicznym ogólnopolskim wydarzeniem pod hasłem przewodnim „Nauki społeczne i humanistyczne, a zmiany demograficzne”. Jest zaprojektowana jako interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i rozwiązań praktycznych zmierzające do przeciwdziałania negatywnym skutkom ewolucji społecznej, w tym problemom starzejącego się społeczeństwa. Głównym celem konferencji jest umożliwienie wymiany poglądów, prezentacja wyników badań i dobrych praktyk osobom, które zawodowo zajmują się problematyką starzenia się ludności, starości i ludzi starszych, reprezentującym zarówno różnorodne dyscypliny naukowe jak i praktykom. ,,Starość’’ to słowo, które większości ludzi kojarzy się negatywnie. Wzbudza lęk, obawę, przygnębienie, refleksję o nieuchronności przemijania. Kult ciała i promowanie młodości powodują zmianę w preferencjach społecznych i odsuwanie się osób w podeszłym wieku na margines życia społecznego. Prowadzą one do obniżenia nie tylko materialnego, ale przede wszystkim społecznego statusu i prestiżu. W historii ludzkości nie bywał on taki niski jak obecnie. Starość kojarzyła się z poważaniem, godnością mądrością, autorytetem. Szacuje się, że w 2020 r. liczba osób powyżej 60. roku życia stanowić będzie ponad 25% ludności Polski, a w krajach Europy Zachodniej przekroczy 30%. Przedłużenie ludzkiego życia z jednej strony napawa optymizmem, z drugiej jednak pojawiają się różnego rodzaju dylematy związane ze starzeniem się. Przeciwdziałając temu, że wciąż jeszcze zbyt mało świat nauki skupia się na problemie przedłużenia sprawności psychofizycznej osób starszych, na tym, by starość mogła być okresem aktywnego i godnego życia, a nie jedynie oczekiwania na śmierć, zapraszamy do aktywnego udziału w konferencji.

Tematyka

PERSPEKTYWA HUMANISTYCZNA - BLOK I

W pierwszym bloku mieścić się będą tematy związane z problemami osób starszych ale prezentowane z szerokiej  perspektywy nauk humanistycznych. Dokładniej dotyczyć one będą:

 • Gerontologia edukacyjna w Polsce i w Europie
 • Etyczne aspekty w relacjach pokoleń
 • Charakterystyka starzejących się społeczeństw
 • Kompetencje kluczowe w pracy z osobami starszymi
 • Kształcenie kadr do pracy z seniorami
 • Media elektroniczne w procesie kształcenia
 • Uniwersytety III wieku
 • Telezdrowie i  opieka on-line
 • Edukacja rodzin, a procesy starzenia się
PERSPEKTYWA MEDYCZNA – BLOK II

Drugi blok i zawarte w nim wystąpienia dotyczyć będą zagadnień  widzianych
z perspektywy medycznej oraz psychologicznej, a dokładniej:

 • Choroby neurodegeneracyjne w starszym wieku
 • Holistyczna opieka w chorobach wieku starczego
 • Opieka nad chorymi u schyłku życia
 • Starszy pacjent  jako wyzwanie
 • Zaburzenia i dysfunkcje psychiczne a starzenie się
 • Lęk przed śmiercią i umieraniem
 • Opieka paliatywna
 • Jakość życia a proces starzenia się
PERSPEKTYWA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA - BLOK III

Problemy starzejącego się społeczeństwa coraz bardziej wpływają na zmianę zarządzania różnorodnością wiekową organizacjach, a także prowokują kształtowanie się nowych narzędzi oraz kompetencji w organizacjach. Implikują również zmiany w zakresie przygotowania się do prowadzenia biznesu dla klientów zaawansowanych wiekowo. Tymi zagadnieniami zajmą się prelegenci z bloku trzeciego prowadząc analizę z punktu widzenia nauk ekonomicznych i nauk 
o zarządzaniu, a dokładniej poruszą następujące zagadnienia:

 • Age management w organizacji
 • Kompetencje menedżerskie  a zarządzanie zróżnicowanymi wiekowo zespołami
 • Kompetencje pracowników działów HR a różnorodność wiekowa
 • Kultura i klimat organizacji, a zarządzanie różnorodnością
 • Zarządzanie procesem sukcesji w firmach rodzinnych
 • Mentoring – jak zatrzymać wiedzę i doświadczenie  starszych pracowników
 • Starszy klient – wyzwaniem dla biznesu
 • Przedsiębiorczość społeczna
 • Profesjonalizacja  opieki nad osobami starszymi – nowy obszar biznesu?
PERSPEKTYWA PRAKTYCZNA – BLOK IV

Czwarty blok tematyczny obejmie zagadnienia dotyczące praktycznych wdrożeń w zakresie projektów edukacyjnych i aktywizacyjnych skierowanych do osób starczych. Projektów przeciw wykluczeniu społecznemu i projektów promujących działania społeczności lokalnych oraz władz rządowych i samorządowych oraz podmiotów z otoczenia biznesu, a zwłaszcza:

 • Aktywność fizyczna i społeczna  osób starszych
 • Placówki rządowe i samorządowe wobec zmieniających się potrzeb starzejącego się społeczeństwa
 • Współpraca instytucji i osób w programach rewitalizacji społecznej
 • Organizacje pozarządowe i ich doświadczenia w pracy na rzecz osób starszych
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu ze względu na wiek

Miejsce

CENTRUM KONFERENCYJNE KRZYŻOWA


Komitet Naukowy

 • Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Łukasz Sułkowski
 • prof. zw. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Czaja
 • prof. zw. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
 • prof. zw. dr hab. Tadeusz Listwan
 • prof. zw. dr hab. n. med. Anna Przondo-Mordarska
 • prof. zw. dr hab. Anna Skrzek
 • dr hab. Grzegorz Ignatowski prof. SAN
 • dr hab. Jerzy Mączyński prof. SAN
 • dr Walentyna Wnuk
 • dr Joanna Mesjasz
 • dr Robert Seliga
 • dr Adam Gogacz
 • dr n. med. Ireneusz Skawina
 • dr Jarosław Szandurski
 • dr Mariola Świderska
 • dr Romana Pawlińska-Chmara

Komitet organizacyjny

 • Przewodniczący: dr Joanna Mesjasz
 • dr n. med. Ireneusz Skawina
 • dr Jarosław Szandurski
 • Mgr Halina Wysokińska
 • Mgr Anna Skawina

 

Kalendarium

 • 30.03.2017 r. Zgłoszenie udziału w konferencji (wraz z tytułem wystąpienia i abstraktem)
 • 30.04.2017 r. Ostateczny termin nadesłania referatów wraz z oświadczeniami
 • 10.05.2017 r. Zgłoszenie biernego udziału w konferencji
 • 30.04.2017 r. Termin uregulowania należności
 • 10.05.2017 r. Wysyłanie szczegółowego programu konferencji
 • 24.05.2017 r. Konferencja

Program

09.00–9.30 Rejestracja uczestników
09.30-10.00 Otwarcie konferencji
10.00-11.30  Sesja plenarna
11.30-12.00 Przerwa kawowa – równolegle sesje plakatowe
12.00-13.30 Sesje równoległe blok I i blok II
13.30-14.30 Obiad
14.30-16.00  Sesje równoległe blok III i blok IV
16.00-16.30 Przerwa kawowa – równolegle sesje plakatowe
16.30-18.00  Dyskusja panelowa i podsumowanie 

Koszty

Opłata konferencyjna wynosi 400 PLN za udział czynny (z referatem i publikacją), 150 PLN udział bierny (bez publikacji).

Opłata konferencyjna obejmuje: koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad oraz publikację w języku polskim przygotowaną według wskazówek redakcyjnych (zał. nr 2). Opublikowane mogą być tylko prace (6 pkt. MNiSW) nadesłane najpóźniej do 30.04.2015 r., które uzyskają pozytywną recenzję wydawniczą Nadesłane artykuły naukowe nie powinny być dłuższe niż 30 tys. znaków ze spacjami. Dłuższe teksty nie będą przyjmowane.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty.

Zakwaterowanie (we własnym zakresie) jest możliwe m.in. w:
Centrum Konferencyjne w Krzyżowej
Opłatę konferencyjną prosimy wnieść do dnia 30.04.2017 r.
na konto nr ING BANK ŚLĄSKI 04 1050 1461 1000 0023 0860 1794 z dopiskiem "WSPÓŁCZESNE WYZWANIA GERONTOLOGII"
Społeczna Akademia Nauk
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9
z dopiskiem: Konferencja Współczesne wyzwania gerontologii 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji konferencji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).